Zbuntowane Marki

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

W ramach naszej statutowej działalności niezbędne jest przetwarzanie podstawowych danych osobowych, przede wszystkim danych kontaktowych. Poniżej przedstawiamy zbiór zasad, dzięki którym
Twoje dane (jeśli nam je przekazałeś lub zrobisz to w przyszłości) są bezpieczne:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii z siedzibą przy ul. Szarotki 11 w Warszawie.

2) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z administratorem pod adresem e – mail: sekretariat@ptbrio.pl, a także w formie papierowej lub osobiście pod adresem: ul.
Szarotki 11, 02 – 609 Warszawa.

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
a) na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO) (niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem), czyli
kiedy uczestniczysz w organizowanym przez nas wydarzeniu lub przesyłamy Ci zamówione publikacje w wersji elektronicznej lub papierowej
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu przyszłych kontaktów, o ile wyrazisz na to zgodę,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionych interesów administratora danych):
i) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek nałożony prawem na administratora):
i. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych,
ii. w celu dopełnianie wymaganych prawem obowiązków: księgowych, podatkowych.

4. Odbiorcą Twoich danych:
a) mogą być instytucje państwowe uprawnione na podstawie przepisów prawa,
b) mogą być podmioty zewnętrzne działające w imieniu i na zlecenie PTBRiO, w szczególności w
celu prowadzenia bieżącej działalności oraz realizacji celów statutowych; powierzone dane
wykorzystywane będą tylko w zakresie i celu wskazanym przez PTBRiO

5. Przechowujemy Twoje dane:
a) przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wycofania przez Ciebie zgody,
b) przetwarzane w celu wykonania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
c) przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
d) przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z aktów prawa powszechnie obowiązującego,

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego.

7. Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres mailowy rejestracja@ptbrio.pl lub do naszego biura przy ul. Szarotki 11 w Warszawie.

8. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje
dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.

10. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (udziału w wydarzeniu lub przesłania materiałów) oraz wymogiem umownym natomiast dla celów przetwarzania opartego na Twojej zgodzie podanie danych jest dobrowolne.